Aureria Classic (new+akademie) - Pravidla a Všeobecné podmínky používání

I. Registrace / Herní účet a přístupové údaje

 • Při registraci každého herního účtu dochází k pojmenování tohoto herního účtu uživatelem.
 • Pojmenování je unikátní a nesmí být obsazeno jinou registrací (o kontrolu se stará systém automaticky).
 • Pro správnou registraci herního účtu je vyžadována také funkční emailová adresa.
 • Změny údajů herního účtu lze provést v uživatelském panelu, přístupném po přihlášení pomocí správného přihlašovacího jména a hesla.
  • Veškeré změny nastavení účtu je nutno odsouhlasit na emailové adrese, která je vedená u daného účtu, jinak nebude jejich změna provedena.
  • Náhodně generované heslo je dostatečně bezpečné, ale je možno jej také změnit.
  • Ztrátou přístupu k emailu proto dochází automaticky ke ztrátě nároku na daný herní účet
  • U každého měněného údaje je nutno brát v potaz bezpečnost a volit údaje tak nebyly lehce odhalitelné.
  • Za bezpečné uchování údajů si nese zodpovědnost uživatel sám.
  • Nejchoulostivější údaje, jako je například přístupové heslo, jsou uloženy v zakódované podobě a nelze jej zpětně dekódovat.
  • Jediný kdo zná jeho správnou podobu, je právoplatný uživatel herního účtu! Jedině od právoplatného uživatele je tedy možné heslo získat!
  • Jediná výjimka je registrační email, kde je ale na uživateli, aby si ochránil svou emailovou schránku nebo email vymazal.
 • V případě zapomenutí přístupového hesla je možno si nechat obnovit přístup pomocí tzv. resetu hesla.
 • Heslo nelze získat zpětně (viz výše).
 • Pro reset hesla je tedy náhodně vygenerováno heslo nové.
 • Stejně jako u ostatních změn je uživateli odeslán email s potvrzovacím odkazem. Po aktivaci je heslo změněno a uživatel tak získá přístup ke svému účtu.
 • Pokud uživatel nemá přístup ke svému emailu, ztrácí tak přístup ke svému účtu.

II. Herní Klient / Aktualizace / Aplikace třetích stran

 • Hru na serveru simplygames.cz (Aureria Classic (new+akademie)) je možno hrát pouze s aplikací, která přistupuje ke vzdálené službě na těchto serverech (dále jen Klient).
 • Hru může uživatel využívat pouze s Klientem, který je uživateli zpřístupněn zdarma ke stažení v sekci "KE STAŽENÍ".
 • Tento Klient musí být vždy aktualizovaný a spuštěný výhradně za pomoci aplikace Launcher (Aureria Classic (new+akademie).exe), která je součástí Klienta, tato aplikace Launcher (Aureria Classic (new+akademie).exe) musí být také vždy aktuální, beze změny a v původním stavu, ve kterém byla nainstalovaná, či jinak aplikována do počítače uživatele.
 • Jakýkoli zásah do celého Klienta je hrubým a je zakázán.
 • Je zakázáno využívat ke hře na našich serverech jakékoli podpůrné aplikace třetích stran.
 • Pokud bude zjištěno využití jakékoli takovéto aplikace, bude udělena permanentní blokace na všechny účty uživatele bez možnosti odbanování.

III. Chování

 • Ve hře, na fóru a všech dalších webových stránkách, včetně facebookové stránky a skupiny, je přímo zakázáno a trestáno:
  • Vyjadřovat se v chatu jakýmkoli způsobem, který upozorňuje, či přímo pobízí ostatní uživatele navštěvovat jiné hry a servery. Jakýkoli způsob reklamy v neprospěch serverů simplygames.cz je trestán chatbanem. Pokud se situace bude opakovat, bude trestána blokací účtu.
  • Urážení, vyhrožování jiným hráčům či strhávání pozornosti na svou osobu nemístným chováním je trestáno chatbanem. Pokud se situace bude opakovat, bude trestána blokací účtu.
  • Vulgární vyjadřování a to v jakémkoliv rozsahu, nevyjímaje různých přepisů, zkratek, hvězdičkování apod. se trestá chatbanem. Pokud se situace bude opakovat, bude trestána blokací účtu.
  • Urážky, nadávky do rodinného příslušníka jsou přísně trestány dočasnou blokací účtu, v případě označení do smrti je hráči udělena permanentní blokace bez možnosti odvolání.
  • Napodobování členů týmu, rozhlašování ať již pravdivých či falešných identit členů týmu se trestá permanentním blokací.
  • Odkazovat na jakoukoli aplikaci, tedy i hru, uvádět jakékoli webové stránky či odkazovat na jejich obsah, nebádat k nekalé činnosti, jako jsou podvody, krádeže či je jejich obsah nevhodný jako například vulgární, rasistický, urážející a jakkoli v rozporu se zákony ČR.
  • Spamovat (nevyžádaně a opakovaně sdělovat obsah) všude, kde je uživateli umožněno se vyjádřit, je trestáno chatbanem.
  • Žádat administrátory (TGM, GM, GA, GP) o zásah do vaší herní postavy (darování předmětů, služby nebo jiná zvýhodnění) je trestáno napomenutím nebo chatbanem. Výjimkou je, pokud jde o chybu na vaší postavě.
  • Bránit herní postavě uživatele ve hře, například blokováním přístupu k NPC pomocí soukromých stánků, je trestáno dočasnou blokací účtu.

IV. Herní postavy, cechy, stánky,... (obecně pojmenování)

 • Herní postavy je možné vytvářet s jakýmkoli pojmenováním, která však nejsou:
  • v rozporu se zákony České republiky
  • hanlivá
  • rasistická
  • urážející
  • napodobující jména osob, které mají jakýkoli podíl na genocidě (zločin proti lidskosti definovaný mezinárodním trestním právem)
  • napodobující pojmenování členů týmu či jejich funkce
  • uvedené nevyjímaje různých přepisů v záměnách písmen, které by mohly ostatní hráče jakkoli mást
 • Tato zakázaná pojmenování se dále vztahují také na názvy stánků, jména cechů a na veškerá další pojmenování, která jsou uživateli k pojmenování přístupná.

V. Sdílení herních účtů

 • Sdílením herních účtů se rozumí připojení na jeden herní účet z více jak jednoho počítače, a to jedním, či více uživateli.
  • Sdílení účtů je povoleno, ale uživatel tak na daném herním účtu ztrácí nárok na řešení ztrát virtuálních předmětů, herního účtu ap.
  • Při řešení sporu u herního účtu ručí vždy za daný herní účet právoplatný majitel dle e-mailu a poskytovatel nebude brát na zřetel, který uživatel ve spornou chvíli daný účet využíval. Záleží na uživateli, komu tedy přístupové údaje sdělí (jako jediný je zná), ale případné následky (okradení, blokaci) si ponese sám.

VI. Chyby (Bugy) ve hře.

 • Je zakázáno využívat chyb hry ve svůj prospěch!
 • Uživatel (nálezce chyby) je povinen nalezenou chybu nahlásit, jinak bude trestáno permanentní blokací i kdyby chyby nijak nevyužíval.

VII. Obchodování s účty (také předměty) / vlastnictví.

 • Všechny účty, postavy, předměty, celkově vše ve hře je majetkem herního portálu SimplyGames.cz, registrací dojde pouze k bezplatnému propůjčení na dobu neurčitou.
 • Je zakázáno ve hře nabízet jakékoliv výměny, které se netýkají přímo serveru Aureria Classic (new+akademie). Například meziserverové výměny. Trestáno týdenním blokací účtu. V případě opakování bude blokace účtu prodloužena. *Toto pravidlo platí pouze ve hře*.
 • Obchodování za jinou měnu než herní měnu (yang) je trestáno permanentní blokací. Při zjištění nabízení nebo provedení obchodu se všichni zúčastnění vystavují riziku permanentní blokace. I souhlas s provedením obchodu je brán jako nabízení (pro pochopení: pokud Vám někdo nabídne obchod za reálnou měnu a vy budete souhlasit, hrozí Vám permanentní blokace). Týká se to tzv. obchodů za real. Obecně vše co na Aureria Classic (new+akademie) vlastníte nelze prodat za peněžní hodnotu.
 • V případě meziserverové výměny nebo jakýkoliv výměn provedených mimo systém hry (obchodní okno, exchange) nemáte právo na navrácení. Například při výměně postavy za postavu.
 • Krádež při meziserverové výměně se trestá permanentní blokací.
 • Krádež při obchodu s účty se trestá permanentní blokací. Pokud při obchodu budete okradeni třetí osobou, hrozí ji permanentní blokace.

VIII. Tresty a blokace

 • Za jakékoli přestupky proti pravidlům jsou ukládány tresty a blokace dle stanoveného interního postupu.
 • Řešení konkrétního přestupku provádí člen týmu na základě druhu přestupku a dalších aspektech ovlivňujících udělení trestu.
 • Důkazní materiál o uděleném trestu je vždy uchováván minimálně po dobu 1 měsíce u GM a 14 dní u GA. Není však povinností týmu zasílat jakékoli z těchto důkazních materiálů uživateli postiženému blokací, či jiným trestem.
 • Pokud byl trest udělen nižší instancí než GP, GA, má uživatel možnost zažádat o předání řešení případu vyšší instanci. Záleží však na vyšší instanci, zda problém bude řešit.
 • Pokud byl trest udělen GP, GA, není možnost se odvolat na vyšší instanci a řešení je tedy konečné. Uživatel má možnost žádat o další řešení, ale je již pouze na GP, GA, či této žádosti vyhoví.
 • Možné tresty a blokace, které se uplatňují na uživatele porušující pravidla:
  • "Chat Ban" -> Zákaz veškeré komunikace ve hře na určitou dobu (zobrazí se časový údaj o délce blokace).
  • Blokace účtu (časová) -> blokování konkrétního účtu na určitou dobu (délka blokace je uvedena v informačním panelu na webové stránce).
  • Blokace účtu (Permanentní) -> blokování konkrétního účtu na dobu neurčitou (informace o blokaci je uvedené v informačním panelu, blokace je permanentní=navždy)
  • Blokace IP adresy -> Blokování všech počítačů na internetové adrese.
  • Blokace jsou udělovány v administračním panelu pro Administrátory (GM, GA, GP). Administrátor může sám určit dobu trvaní na základě svého rozhodnutí a porušených pravidel.

IX. Náklady / Premiová měna

 • Užívání služby Aureria Classic (new+akademie) je zdarma, nevznikají žádné náklady.
 • Uživatel má možnost dobrovolně zaslat úplatu, za kterou získá premiovou měnu.
 • Pokud je uživatel nezletilý, objednáním prémiové měny výslovně potvrzuje, že mu prostředky potřebné k jejich zaplacení byly přenechány právě k tomuto účelu nebo k volnému užívání.
 • Informace o možnostech zaslání úplaty včetně cen lze najít po přihlášení na webovou stránku Aureria Classic (new+akademie) v sekci "Dobít DM".

X. Závěrečná ustanovení

 • Poskytovatel neručí za škody ve spojitosti s užíváním služby. Postoupení nároků uživatele vůči poskytovateli třetím osobám je vyloučeno. Taktéž neručí za způsobené zdravotní problémy.

XI. Dodatek 30.11.2020

 • Administrátor může libovolně měnit nebo určovat pravidla pro potřeby plynulého průběhu eventu ve hře. Například zákaz zabíjení účastníků (PvP).
Uživatelský panel

Vytvořit účet Zapomenuté údaje
Seznam pravidelných eventů
EVENT ČERVENÉHO DRAKA
-Každý den v 19:00.
DROP MĚSÍČNÍCH POKLADNIC
-Každou neděli 20:00-22:00.
VÁLKA ŘÍŠÍ
-Pondělí, středa ve 20:00.
VÁLKA VŠICHNI PROTI VŠEM
-Úterý, Čtvrtek, Sobota ve 20:00.
VELKÁ VÁLKA CECHŮ
-Pátek ve 20:00.
SimplyGames.cz © 2018. Všechna práva vyhrazena. VOP, Pravidla & VPP, Kontakt